TANITY – Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az alábbi dokumentum ismerteti a www.tanity.eu adatkezelési irányelveit, amelyek érvényesek a cég minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére (részletesen felsorolva lásd: 3. pont).
Az adatkezelési politika teljes mértékben megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, kialakítása során az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggszolgáltatások egyes kérdéseirl (Eker. tv.)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvet
feltételeirl és egyes korlátairól (Grt.) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.) az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR)

1. Az adatkezeladatai

Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1112 Budapest, Budaörsi út 153.
Cégjegyzékszám: 01-09-885144
Cégjegyzéket vezeti: F
városi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 14020362-2-43
E-mail: info@tanity.eu
Weblap: www.tanity.eu

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, idtartama

2.1. A www.tanity.eu weblapok látogatói

A kezelt adatok: a látogató személyes adatainak azonosítására alkalmatlan módon a dátum és idpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításaival kapcsolatos adatok (mint pl. böngész, operációs rendszer, képernyfelbontás), a forrás oldal, ahonnan átkattintott a weblapra.
Az adatkezelés célja: Az adatkezel
által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyjtött felhasználói szokásokról gyjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a cookiek elfogadásával (GDPR) 6. cikk (1) a.) pontja, (2011. évi CXII. Tv. 5. § (1) a)),
Az adatkezelés id
tartama: A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás idpontjától számított 30 napig tárolja.

Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külsszolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngészvisszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelszolgáltatónak lehetsége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a következcookie-t használja:
  • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törldnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon mködni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelen tudjanak mködni.
  • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngészcookie file- jában. Ennek idtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészjében milyen beállítást alkalmaz.

A legtöbb böngészmenüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészjében

  • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
  • hogyan adhat utasítást böngészjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemz-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggszolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltetfelé. A Google Analytics

alkalmazás keretében – a böngészn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics a következanalitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:

web tracking (nyomkövető)

__utma

a látogatók és session-ök megkülönböztetésére szolgál, melyet a webes nyomkövető szolgáltatás, a Google Analytics menti (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmt

a lehívási ráta szabályozására szolgák, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

10 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmv

egyéni változó adatok felhasználó szintű tárolására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmb

új session-ök és látogatók azonosítására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

30 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmc

jelenleg nem használt, az urchin.js-szel való együttműködésre szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

__utmz

a forgalmi forrás vagy a kampány tárolására szolgál, amely beazonosítja a látogatás forrását, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

6 hónap

web tracking (nyomkövető)

ga-disable-<ID>

az opt-out funkció használatakor mentődik, mely hatályon kívül helyezi a nyomkövetést, melyet a Google Analytics végez

2100-ig

A Google által használt cookie-król (sütikrl) további információ megtekintheta következlinken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthetaz alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

2.2. Hírlevél


A www.tanity.eu weblapokon, illetve az Adatkezel
üzleti partnereinek honlapjain történhírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatokat rögzítjük: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megersítésének idpontja, megersítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történkattintás.

Az adatkezelés célja: Hírlevél küldés.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás), (GDPR) 6. cikk (1) a.) pontja , (2011. évi CXII. Tv. 5. § (1) a)) valamint a Grt. 6. §-a.
Az adatkezelés id
tartama: A felhasználó kérelmére történtörlésig.
Az adatkezel
tájékoztatja a felhasználót, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatásának elmaradása ahhoz vezet, hogy a regisztráció sikertelen lesz, így a felhasználó nem fog hírlevelet kapni.

Az adatok törlésére a felhasználó kérelme alapján kerül sor akként, hogy a felhasználó törlési igényét a adatvedelem@tanity.eu e-mail címre elektronikus úton jelenti be. A társaság az adatok törléséről a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. Adatbiztonság

Az adatkezelminden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, rzése során.
Az adatkezel
a megadott személyes adatokat az Európai Unio területén, Németországban, a Claranet GmbH szerverszolgáltató szerverfarmján (HanauerLandstrasse 196, 60314 Frankfurt am Main, Németország) 24 órás rzéssel védett, szerveren tárolja. A kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetsége
Az adatkezel
fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók elzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követen a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban elírt adatvédelmi kötelezettségeket.

4. A felhasználó jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelnél a.) tájékoztatását személyes adatai kezelésérl, b) személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását valamint c) személyes adatainak – a kötelezadatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az adatok törlésére a felhasználó kérelme alapján kerül sor akként, hogy a felhasználó törlési igényét a adatvedelem@tanity.eu e-mail címre elektronikus úton jelenti be. A társaság az adatok törlésérl a kérelem beérkezésétl számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás eltti adatkezelés jogszerségét.

Az érintett kérelmére az adatkezeltájékoztatást ad aarról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a tárolás tervezett, idtartamáról az adatfeldolgozó nevérl, címérl és az adatkezeléssel összefüggtevékenységérl, az adatvédelmi incidens körülményeirl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrl, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérl. Az adatkezelaz adatkezelés tárgyt képezszemélyes adatok másolatát az érintett rendelekzésére bocsátja, amely szolgáltatásért az adatkezelaz adminisztratív költségeken alapuló észszermértékdíjat számíthat fel. A másolat igényléséhez való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adatkezelaz adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens idpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést elíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az elektronikus hírközlésrl szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezela fenti bekezdésben meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésrl szóló törvényben meghatározott, a személyes adatok megsértésének eseteit tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti

Az adatkezelköteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idalatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetformában megadni a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát ez a határidtovábbi két hónappal meghosszabbítható. A határidmeghosszabbításáról az adatkezela késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétl számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kéra folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerzdés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelcsak a Tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelírásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. Abban az esetben, ha az adatkezelnem tesz intézkedést az érinett kérelme nyomán, errl legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót megjelölve az intézkedés elmaradásának okáról A felvilágosítás megtagadása, illetve az intézkedés elmaradása esetén az adatkezeltájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetségérl.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelindokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítnyilatkozat útján történ– kiegészítését

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelindokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelpedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybl azokat gyjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képezhozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsbbséget élvezjogszerok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f)a személyes adatok gyjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggszolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha az adatkezelnyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az fenti bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhettechnológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszeren elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezeladatkezelket, hogy az érintett kérelmezte tlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A fentieket nem lehet alkalmazni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését elíró, az adatkezelre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbl vagy az adatkezelre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelen a népegészségügy területét érintközérdek alapján; d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekarchiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az törléshez való jog valószínsítheten lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelkorlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idtartamra vonatkozik, amely lehetvé teszi, hogy az adatkezelellenrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés

ellen; ez esetben a korlátozás arra az idtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezeljogos indokai elsbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébl lehet kezelni. Az adatkezelaz érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésrl, a korlátozásról és a törlésrl az érintettet, továbbá mindazokat a címzetteket értesíteni kell, akikkel az adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezeltájékoztatja e címzettekrl. Jelen adatkezeléssel összefüggésben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelrendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezel, mivel az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelk közötti közvetlen továbbítását. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Jelen adatkezeléssel összefüggésben az érintett nem jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy t hasonlóképpen jelents mértékben érintené tekintettel arra, hogy az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Ugyanakkor az adatkezelköteles megfelelintézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelrészérl emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Ha az adatvédelmi incidens valószínsítheten magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelindokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrl. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közértheten ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következfeltételek bármelyike teljesül: a) az adatkezelmegfeleltechnikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára

értelmezhetetlenné teszik az adatokat; b) az adatkezelaz adatvédelmi incidenst követen olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínsítheten nem valósul meg; c) a tájékoztatás aránytalan erfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását

Ha az adatkezelaz érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követ30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezeltájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetségérl.

Az érintettnek a fenti jogait törvény korlátozhatja az állam külsés belsbiztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bncselekmények megelzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekbl, az Európai Unió jelents gazdasági vagy pénzügyi érdekébl, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggfegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezel, adatátvevvagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezadatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezela tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérl a kérelmezt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezel
az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelnek a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezela fenti határidt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétl, illetve a határidutolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Ha az adatátvev
jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétl számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelellen. Az adatkezelaz érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelaz értesítést elmulasztja, az adatátvevfelvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekrl az adatkezeltl, amely felvilágosítást az adatkezelaz adatátveverre irányuló kérelmének kézbesítését követ8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátveva felvilágosítás megadásától, de legkésbb az arra nyitva álló határidtl számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelellen. Az adatkezelaz érintettet is perbe hívhatja.

Az adatkezelaz érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevrészére, ha az adatkezelegyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezel
köteles bizonyítani. A részére történadattovábbítás jogszerségét az adatátvevköteles bizonyítani.

A per elbírálása a megyei bíróság, a fvárosban a Fvárosi Törvényszék (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság eltt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezel
t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátveváltal kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevkérelmét elutasítja, az adatkezelköteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétl számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelköteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevhatáridn belül nem fordul bírósághoz.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2021. szeptember 13. napján lép hatályba.